Amaç

Baca gazında izokinetik olarak toz numunesi alınması ve atık gazlardaki tanecikli maddenin (toz) derişiminin gravimetrik olarak tayininin yapılması amacı ile hazırlanmıştır.

Bacada Toz Ölçümleri Nasıl Yapılır ?

Numune alma noktaları “TS ISO 9096 Sabit Kaynak Emisyonları – Tanecikli Maddenin Kütle Derişiminin Elle Tayini” standardına uygun olarak tespit edilir. Numune alma noktası, düz bir baca veya kanal üzerinde bulunmalıdır. Gaz akışını engelleyecek veya yönünü değiştirecek herhangi bir etken bulunmamalıdır. Düz baca veya kanalın uzunluğu 7 hidrolik çap kadar olmalı, numune alma düzlemi 5 hidrolik çap mesafede tayin edilmelidir. Baca veya kanal söz konusu düz hat sonunda açık havaya açılıyorsa, baca çıkışına olan mesafenin 5 hidrolik çap kadar olması gerekmektedir.

Şekil 1 . Bacada Numune Alma Noktalarının Belirlenmesi

Baca da örenekleme yapılacakken baca içi veya baca dışı cihazları arasında seçim yapılmalıdır. Bu seçim yapılırken baca gazının çiğlenme durumuna bakılır. Baca gazında çiğlenme varsa baca dışı örnekleme cihazı seçilir ve prob sıcaklığı çiğlenme sıcaklığının 20 oC üzerinde olacak şekilde ayarlanmalıdır. Baca gazı yüksek miktarda SO3 ihtiva ediyorsa yine baca dışı örnekleme cihazları kullanılmalıdır. Bunun dışın da problardan toz geri kazanım oranı az olacağından baca içi örnekleme cihazları tercih edilmelidir. Kullanılan numune alma noktaları numune alma düzlemindeki eşit alanların merkezinde yer almalıdır. Numune alma noktaları iç kanal duvarından numune alma çizgisi uzunluğunun %3’ü içerisinde (d>1,5 m ise) veya 5 cm (d<1,5 m ise) mesafede yer almamalıdır. Hesaplamalar bu saha içindeki numune alma noktası pozisyonları ile sonuçlandığı zaman, bu alanın iç kenarı tercih edilmelidir.

Numune almadan önce, numune alma hattında sıcaklık ve hız değerleri ölçülür. Buna göre, ilgili cihaz talimatında belirtilen nozzle seçim işlemi gerçekleştirilmelidir.
Toplam numune alma süresi 30 dakikadan daha az olmamalıdır.